Onze filosofie

Visie

We willen een uitstekende partner zijn voor onze klanten wereldwijd met intelligente componenten en beheersbare servosystemen op het gebied van mechatronische aandrijftechniek.


Waarden

Wij handelen naar waarden die wij zowel intern als extern uitdragen en die daardoor een vast onderdeel van onze identiteit zijn. Alle foto’s die onze waarden illustreren zijn overigens genomen in onze wereldtuin. Meer over dit eenmalige project vindt u hier.

VERANTWOORDELIJKHEID

VERANTWOORDELIJKHEID

We nemen onze verantwoordelijkheid op voor onze toekomst en de maatschappij:

Lees verder

VERTROUWEN

VERTROUWEN

Wij scheppen vertrouwen door menselijke betrekkingen, die berusten op wederzijdse waardering:

Lees verder

OPENHEID

OPENHEID

Wij staan voor openheid en transparante communicatie, opdat onze antwoorden niet eenzijdig, maar veelzijdig zijn:

Lees verder

INNOVATIE

INNOVATIE

We laten ons elke dag weer inspireren door onze uitvindersmentaliteit en streven continu naar innovatie:

Lees verder

VERANDERING

VERANDERING

We hebben vertrouwen in verandering. We zien verandering als vereiste voor verdere ontwikkeling, die duurzaam succes waarborgt voor zowel ons als onze klanten:

Lees verder

Onze ondernemingsbeginselen

Het succes van onze onderneming is gebaseerd op de gemeenschappelijke waarden die we uitdragen en de wil om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Onze ondernemingsbeginselen verankeren deze voorstellingen in schriftelijke vorm. Ze dienen als richtlijn in ons dagelijks denken, beslissen en handelen. Ze zijn bindend voor alle medewerkers van onze onderneming.

1. Waardeontplooiing

Wij ontplooien waarden

Wij denken en handelen naar het model van "waardeontplooiing". Dit model staat voor een oriëntering naar waarden (bewust in het meervoud, omdat het draait om meer dan alleen monetaire waarde) voor een familiebedrijf, voor informatie over zakenrelaties, voor het herinvesteren van winst in het bedrijf en daarmee ook in de toekomst daarvan, evenals een balans tussen ecologische, economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hiertegenover staat het wijdverbreide model "Hebzucht", dat zich kenmerkt door het maximaliseren van de (mogelijke) toekomstige (monetaire) bedrijfswaarde door het extrapoleren van de ontwikkeling uit het verleden naar de toekomst, door het aanmatigen van kennis over de toekomst, door het opnemen van winst en door een "take-the-money-and-run"-mentaliteit.

Waardeontplooiing verwijst bijvoorbeeld naar het verkrijgen van duurzame inkomsten, op basis waarvan het bedrijf verder kan innoveren en succesvol kan groeien. Op deze manier wordt het voortbestaan van het bedrijf gegarandeerd en blijven de bestaansmiddelen voor toekomstige generaties behouden.

2. Oplettendheid

We zijn altijd en overal oplettend

Terwijl het beginsel "Waardeontplooiing" omschrijft wat we doen, geeft het beginsel "Oplettendheid" antwoord op de vraag hoe wij waarde ontplooien, namelijk oplettend. Veranderingen moeten worden gezien als vereiste voor verdere ontwikkeling en men dient actief deel te nemen aan het voortdurende proces van technologische en maatschappelijke verandering. Dit vereist dat men de veranderingen in de bedrijfsomgeving voldoende en tijdig erkent. Daarom zijn we bij WITTENSTEIN altijd en overal oplettend.

Oplettend zijn houdt in dat we attent en waakzaam zijn, met een brede aandacht voor complete verschijnselen. We nemen zwakke signalen waar en negeren deze niet, maar geven ze de ruimte. We begrenzen en beperken onszelf daarom zo weinig mogelijk. Oplettendheid blijft altijd een belangrijke en doorslaggevende mentaliteit. Alleen wanneer we zorgvuldig zijn, kunnen we erin slagen om kansen die zich aandienen, maar ook dreigende risico's, tijdig te herkennen en deze kansen of risico's snel te grijpen of minimaliseren.

Oplettendheid houdt ook in dat men in goede tijden, wanneer het bedrijf floreert, niet op zijn lauweren rust en zich niet tevreden stelt met hetgeen is bereikt, maar zich intensief bezighoudt met en nadenkt over de toekomst. Hierbij is het nodig om zelfreflectie toe te passen en altijd kritisch te evalueren om niet in vaste patronen te blijven steken.

3. Familiebedrijf

De ondernemingsgroep WITTENSTEIN is een familiebedrijf. De leden van de familie WITTENSTEIN proberen altijd de balans te behouden tussen de bedrijfs- en familiebelangen.

WITTENSTEIN is een familiebedrijf. Het vermogen van de familie WITTENSTEIN is wezenlijk gekoppeld aan de ondernemingsgroep WITTENSTEIN. De familie neemt dus een groot risico op zich, want de familie en het bedrijf vormen één gemeenschap: Om alle betrokkenen en hun nakomelingen een toekomst te bieden, moeten beide partners verplichtingen aangaan, verantwoording nemen en betrouwbaar zijn.

De familie WITTENSTEIN heeft een familiehandvest dat ertoe dient het samenspel tussen aandeelhouders, familie en bedrijf zo vorm te geven, dat de familie het langdurig als familiebedrijf kan behouden en alle betrokkenen hier duurzaam van kunnen profiteren. Waardecongruentie is een voorwaarde voor het bereiken van deze doelen. Daarom heeft de familie de ondernemingsfilosofie voor het handelen van WITTENSTEIN expliciet overgenomen in zijn familiehandvest.

De familie WITTENSTEIN staat volledig achter het bedrijf. Alle medewerkers dienen zich er bij hun handelen van bewust te zijn, dat hun handelen rechtstreeks gevolgen kan hebben voor de reputatie van de familie WITTENSTEIN.

4. Medewerkers

WITTENSTEIN en zijn medewerkers gaan een wederzijdse verplichting aan op basis van vertrouwen en betrouwbaarheid en nemen elk de verantwoordelijkheid voor de ander.

Een vergelijkbare verhouding als die tussen de familie en het bedrijf bestaat ook tussen de ondernemingsgroep WITTENSTEIN en de medewerkers. Beide partijen gaan een wederzijdse verplichting aan op basis van vertrouwen en betrouwbaarheid en nemen elk de verantwoordelijkheid voor de andere partner. Voor het bedrijf WITTENSTEIN staat de waardigheid van zijn medewerkers op de eerste plaats, dat wil zeggen de waarden van een mens die gerespecteerd dienen te worden en het belang daarvan. Wij geven onze medewerkers vertrouwen en zijn daarnaast een betrouwbare partner. We buiten de arbeid van onze medewerkers niet uit, maar verplichten ons ertoe om ze met het oog op een duurzaam partnerschap te behouden en hun potentieel volledig te ontwikkelen en benutten. Omgekeerd gaan onze medewerkers verantwoordelijk met hun werk om, ontwikkelen ze zich steeds verder en zijn ze betrouwbare partners.

5. Klanten

We gaan een duurzaam vruchtbare relatie met onze klanten aan, waarin we betrouwbaar zijn en verantwoordelijkheid nemen.

Wij bouwen een relatie op als partners met onze klanten, die voor beide partners duurzaam nut moet hebben. In deze relatie houden wij ons aan ons woord en gaan we altijd eerlijk met onze klanten om. We liegen en bedriegen niet, maar spelen open kaart om zo een langdurig vertrouwen op te bouwen. Onze klanten kunnen op ons vertrouwen. Dit dwingt ons om continu te anticiperen op de mogelijke behoeften van onze klanten en hier geschikte oplossingen voor te ontwikkelen.

6. Groepsbelangen voor individuele belangen

De belangen van de gehele WITTENSTEIN-groep staan boven de individuele belangen van de netwerkeenheden.

De ondernemingsgroep WITTENSTEIN is een intelligent en synergetisch netwerk, dat uit vele netwerkeenheden bestaat (BU's, overkoepelende bedrijfsonderdelen waaronder de Hidden Champions opereren). Elke netwerkeenheid heeft een eigen doel en werkt hier ook consequent naartoe. Hierbij worden echter de doelen en belangen van de gehele ondernemingsgroep niet uit het oog verloren en wordt er niet ten koste van andere netwerkeenheden gewerkt. Bij ons denken en handelen, krijgen de belangen van de gehele WITTENSTEIN-groep altijd een hogere prioriteit dan de belangen van individuele netwerkeenheden. Alleen zo kan de ondernemingsgroep duurzaam overleven.

7. Subsidiariteit

Wat op locatie (d.w.z. decentraal, lokaal) kan en mag worden geregeld, moet ook daar worden geregeld.

De formulering "op locatie" kan niet alleen geografisch (lokaal), maar ook organisatorisch (decentraal) worden opgevat. Het beginsel mag uiteraard alleen binnen de overige voorwaarden worden toegepast (bijvoorbeeld andere ondernemingsbeginselen, reglement van orde, bestuursrechtelijke bepalingen, competenties). Voorbeeld: Het beginsel "groepsbelangen voor individuele belangen" mag door het toepassen van het subsidiariteitsbeginsel niet worden omzeild.

Subsidiariteit biedt onder andere de volgende voordelen: sneller zijn, dichter bij het probleem of de taak staan, betere beslissingen nemen.

8. Risico

We nemen geen risico dat we niet zelf het hoofd kunnen bieden.

Risico's nemen hoort bij ondernemen. Risicovrij innoveren is niet mogelijk, omdat elke innovatie grenzen overschrijdt en onbekend terrein betreedt. De risico's die gepaard gaan met ondernemersbeslissingen en met name de risico's van het innovatieproces dienen te worden benoemd en geëvalueerd. Bovendien dienen er altijd maatregelen ter voorkoming respectievelijk beperking te worden gedefinieerd. Het dan resterende risico is waar hier naar wordt verwezen. Met het oog op onze verantwoordelijkheid tegenover de eigenaren, tegenover onze medewerkers en hun gezinnen en tegenover toekomstige generaties gebruiken we het bedrijf niet als geheel (in de zin van: "alles op het spel zetten"), d.w.z. we nemen geen risico wanneer we het gevolg ervan niet op eigen kracht binnen afzienbare tijd het hoofd kunnen bieden. Dit beginsel is van toepassing op de som van alle risico's (bijvoorbeeld bestaande uit procesrisico's, socioculturele risico's, marktrisico's).

9. Gezagsgetrouw

De bedrijven binnen de ondernemingsgroep WITTENSTEIN en de medewerkers daarvan houden zich aan alle wetten en overige voorschriften van de landen waarin ze opereren.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat we de wetten en overige voorschriften respecteren van de landen waarin we opereren. Tegelijkertijd hebben we echter ook altijd ons eigen normatieve kader.

Dit levert niet alleen een aanzienlijke bijdrage aan de ontplooiing van de waarde van het merk WITTENSTEIN, maar ook aan de reputatie van de familie WITTENSTEIN.

10. Maatschappelijke aanvaarding

We houden bij onze bedrijfsvoering ook altijd rekening met de aanvaarding daarvan binnen de maatschappij.

Het welzijn van maatschappijen (dit kan bijvoorbeeld de gemeente Igersheim of de gehele Chinese bevolking zijn) is sterk gekoppeld aan het vermogen om nieuwe technologieën en producten te kunnen ontwikkelen en inzetten.  WITTENSTEIN  vertrouwt op wetenschappelijk onderzoek voor wat betreft het bepalen van risico's en toepassingen van technologieën. Het is in het belang van WITTENSTEIN om producten en oplossingen zo te ontwikkelen, produceren en verhandelen, dat deze langdurig bijdragen aan het maatschappelijk welzijn. Daarom houden wij bij het ontwikkelen, produceren en verhandelen van onze producten en oplossingen naast de behoeften van onze klanten ook rekening met de behoeften van de gemeenschap. Om dit te bereiken voeren we op alle operationele terreinen en locaties zorgvuldige analyses uit op basis van wetenschappelijke gegevens. We onderhouden ook regelmatig contacten met onze maatschappelijke omgeving. Het doel van deze activiteiten is een brede en algemene maatschappelijke aanvaarding van de door ons toegepaste technologieën, evenals de producten en oplossingen die wij aanbieden, om op een stabiele basis waarde te ontplooien.