Compliance bij WITTENSTEIN

Als een van onze vijf bedrijfswaarden vormt verantwoordelijkheid de basis voor onze bedrijfsactiviteiten. Compliance, d.w.z. de naleving van alle wettelijke en bedrijfsvoorschriften, is hiervoor een absolute voorwaarde. Ons doel is ervoor te zorgen dat het gedrag van alle medewerkers van de WITTENSTEIN Groep - of het nu gaat om de administratie, de productie of het management en de directie - in overeenstemming is met de wetten, regels, vrijwillige verbintenissen en onze waarden. We hebben dit samengevoegd in onze Gedragscode en uitgelegd aan de hand van voorbeelden.
Gedragscode van de WITTENSTEIN Groep

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al onze activiteiten en biedt een universele basis voor goede, langdurige zakenrelaties. Onze gedragscode voor leveranciers, die afgeleid is van de Gedragscode van de WITTENSTEIN Groep, definieert de normen die WITTENSTEIN zichzelf stelt en die zij ook van haar leveranciers verwacht.
Gedragscode voor leveranciers van de WITTENSTEIN Groep

Onze nalevingsnormen zijn gebaseerd op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN) en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

 

Hoe meld ik een compliance geval?

Het is belangrijk voor ons om onregelmatig gedrag aan het licht te brengen en te verklaren. Daarom hebben wij een klokkenluidersregeling opgezet. Medewerkers, zakenpartners, maar ook derden hebben te allen tijde de mogelijkheid om onregelmatig gedrag te melden. Dit systeem kan worden gebruikt om allerlei incidenten te melden waarbij een vermoeden bestaat van een overtreding van de compliance regels. Er kunnen bijvoorbeeld incidenten met betrekking tot mensenrechten en milieumeldingen worden ingediend, maar ook meldingen die vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme bevatten.
 

Klokkenluiders regeling   

Opgelet: 
U kunt eventuele overtredingen anoniem of onder uw eigen naam aan ons melden. Wij hechten veel waarde aan open communicatie en wij moedigen u om die reden aan uw naam te noemen. U kunt er zeker van zijn dat wij uw informatie vertrouwelijk zullen behandelen en dat u geen nadelen zult ondervinden als u naar eer en geweten onregelmatig gedrag meldt.

Om een zorg te melden, volgt u gewoon de stapsgewijze instructies die u van het klokkenluidersysteem krijgt. Op een bepaald moment zal u worden gevraagd een mailbox op te zetten. Deze zal niet worden gebruikt, behalve om contact met u op te nemen voor het geval wij vragen hebben. U kunt te allen tijde meer informatie aan uw melding toevoegen en deze via de mailbox aan ons doorgeven (ook anoniem). Noteer a.u.b. uw wachtwoord en uw dossiernummer, dat u automatisch te zien krijgt wanneer u een melding maakt. 

Je kunt de principes voor het indienen van meldingen, het verwerken van meldingen en het beschermen van klokkenluiders hier vinden.